Het OCMW is er voor iedereen

Het OCMW is er voor iedereen

Het OCMW is er voor iedereen

De coronacrisis treft een groot deel van de Belgische bevolking recht in hun portemonnee. Horecapersoneel, winkelbediendes, hardwerkende zelfstandigen, allemaal mensen die plots zonder opdrachten komen te zitten. Uitzendkrachten en jobstudenten die niet meer kunnen werken.

Bij het OCMW komen plots gezinnen aankloppen die voordien nooit hulp nodig hadden en wellicht volgen er binnenkort nog meer. Niemand gaat voor zijn plezier naar het OCMW. Er hangt jammer genoeg ook nog altijd een zekere schaamte rond hulp vragen aan het OCMW.

Nochtans is het OCMW er voor iedereen.

 • Een koppel met drie kinderen, normaal allebei aan het werk. Hij in een winkel, zij als schoonmaakster. Dit weekend hadden ze schade aan hun woning. Door de omstandigheden zaten ze meteen in de financiële miserie.
 • Iemand, die als zelfstandige in bijberoep, in de horeca werkt. Door de coronacrisis kan hij zijn huur niet meer betalen. Wat gebeurt er met de mensen uit de bescheiden inkomenscategorieën, die plots voortdurend thuis zitten, waardoor hun elektriciteits- en gasverbruik de hoogte in schiet?

Voor liefst 1,048 miljoen Belgen is op zijn minst deeltijds een tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Zelfstandigen, uitzendkrachten en jobstudenten zien hun inkomen zelfs volledig wegvallen, zonder vangnet.

sp.a Melle wil u kort en eenvoudig wegwijs maken in een greep van de OCMW-dienstverlening. Deze dienstverlening is niet limitatief en kan verschillen van gemeente tot gemeente. Maar de algemene boodschap is: "als je hulp nodig hebt kan je terecht bij het lokale OCMW".

Het OCMW van Melle is gelegen in de Vossenstraat 107 te 9090 Melle en telefonisch bereikbaar op 09/252.33.27 of contact@ocmwmelle.be. Zie ook de website van het OCMW

Met dit document hebben wij getracht om de werking en het aanbod van het Melse OCMW iets meer te verduidelijken.

Een OCMW, voluit "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn" verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

Heel wat mensen in België hebben onvoldoende bestaansmiddelen of zelfs geen vaste woonplaats en dit aantal blijft jammer genoeg stijgen. Al deze mensen kunnen hulp krijgen van het OCMW. Iedereen die op legale wijze in België verblijft, heeft recht op sociale bijstand. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen te garanderen aan de gehele bevolking. Om sociale bijstand te ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. Voordat het OCMW sociale bijstand toekent, wordt er telkens een onderzoek naar de bestaansmiddelen van de aanvrager gedaan. Het OCMW gaat in functie van de persoonlijke of familiale toestand van de persoon na welke hulp het meest geschikt is en biedt hem of haar dan de gepaste middelen om aan die behoefte te voldoen.

De wettelijk verplichte hulp is overal hetzelfde, maar de facultatieve hulpverlening is zeer divers en ook verschillend van gemeente tot gemeente omdat deze wordt afgestemd op de lokale behoeften. Enkele voorbeelden:

 • financiële hulp
 • huisvesting (sociaal verhuurkantoor)
 • medische hulp
 • thuiszorg
 • werkverschaffing
 • schuldbemiddeling
 • psychosociale hulp
 • rechtsbijstand
 • opname in instellingen
 • opvang in een lokaal opvanginitiatief
 • crisisopvang
 • begeleiding en financiële bijstand aangaande energievoorziening
 • cultuurcheques om de sociale en culturele participatie te bevorderen
 • ...

Wanneer je aanklopt bij het OCMW voor elke vorm van steun, word je ontvangen door een maatschappelijk werker. Om je vraag goed te begrijpen, voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit. Via het sociaal onderzoek wordt nagegaan wat je problemen zijn en wat de oorsprong ervan is. Samen wordt er naar een oplossing gezocht.

De brochure "wegwijs in het sociaal onderzoek" legt in 9 eenvoudige stappen uit wat je moet weten over het sociaal onderzoek

Je kan éénmalig, periodiek of ook als voorschot op een vervangingsinkomen financiële steun ontvangen. Het OCMW bepaalt autonoom het bedrag van de toe te kennen financiële steun. In de praktijk worden vaak de leeflooncategorieën en -bedragen gebruikt om de financiële steun te bepalen. Daarom wordt deze uitgekeerde financiële steun ook wel equivalent leefloon genoemd. De bedragen van het leefloon mogen niet systematisch worden overgenomen. Er moet steeds geval per geval worden nagegaan of het bedrag volstaat om je in staat te stellen menswaardig te leven.

Als het financieel en sociaal onderzoek dit uitwijst, is de kans groot.

Het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Als het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren. De bedragen van het leefloon en de financiële hulp worden bepaald door het recht op maatschappelijke hulp. Meer info op deze website.

Het OCMW kan ook financieel (gedeeltelijk) tegemoetkomen in geval van hoogoplopende kosten voor geneesmiddelen en geneeskundige verzorging. Lees meer over de medische kosten die het OCMW betaalt.

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Door middel van een huurtoelage kan het OCMW tussenkomen in je huurprijs. In sommige gevallen betaalt het OCMW ook de huurwaarborg of verleent het een voorschot op deze waarborg.

Het OCMW kan een arbeidsovereenkomst met je afsluiten en zelf als je werkgever optreden. Je kan door het OCMW ook ter beschikking worden gesteld van een andere overheidsinstelling (bijvoorbeeld een ander OCMW, gemeente, openbaar ziekenhuis, intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel) of van privé-instellingen die met het OCMW een overeenkomst hebben gesloten. Het OCMW komt financieel tegemoet in de loonlast.

Via sociale tewerkstelling helpt het OCMW je aan een bewijs van een periode van tewerkstelling dat je nodig hebt voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering. De periode van sociale tewerkstelling mag wel niet langer duren dan de termijn die nodig is om je gerechtigd te maken op volledige sociale uitkeringen. Het is ook een manier om werkervaring op te doen.

Het statuut van student is bijzonder in de wet over het recht op maatschappelijke integratie. Deze wet beschouwt iedereen als student als deze studies met een voltijds leerplan, of hiermee gelijkgesteld, aanvat, verderzet of hervat. Personen die ouder zijn dan 25 jaar kunnen worden beschouwd als studenten, op voorwaarde dat zij hun studies hebben aangevat vóór de leeftijd van 25 jaar. Meer info op deze website.

Wie denkt dat Melle geen daklozen heeft, heeft het mis voor. Voor de daklozen wordt tijdens de Coronacrisis de situatie met de dag extremer. Sowieso zijn zij het gewoon om er niet bij te horen, maar dat gevoel wordt vandaag geaccentueerd door de voorzorgsmaatregelen. Ze kunnen niet op een bank zitten, niet in het station gaan schuilen, mogen ook niet samenhokken. Als je dakloos bent, heb je recht om een woning ter beschikking gesteld te krijgen. Bevoegd OCMW is dat van de gemeente waar je je hoofdverblijf hebt of waar je de intentie hebt om te verblijven. Je krijgt een referentieadres op de zetel van het OCMW. Je hebt ook eenmalig recht op een installatiepremie. Deze bedraagt 1/12 van het jaarlijks bedrag van het leefloon dat wordt toegekend aan samenlevende echtgenoten. Mocht je zo iemand kennen, hier vind je meer info over de hulp die aan deze specifieke doelgroep wordt geboden.

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen. Als iemand denkt recht te hebben op steun van het sociaal mazoutfonds, neemt hij/zij best contact op met het OCMW binnen de 60 dagen na de levering. Meer info vind je hier.