Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Wat zijn de plannen met de Melse Zandwinningsput langs de Zeeschelde?

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham werd in de gemeenteraad van juni 2020 besproken. Het GRUP houdt in essentie in dat de dijk langs de Schelde en ter hoogte van de woonwijk met oa de John Youngstraat zal worden doorbroken. De zandwinningsput zal als expansie van de Zeeschelde dienen en om overstroming tegen te gaan zal rond deze zandwinningsput een nieuwe dijk worden gebouwd. Een dijk die zal grenzen aan de bebouwde percelen van oa de John Youngstraat. De ene dijk afbreken om er een nieuwe te bouwen, maar dan dichter bij de woonzones. Wie is hiervoor vragende partij?

Het dossier startte in 2012 en het uitvoeringsplan werd op 22 juni 2020 maw na 8 jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. sp.a heeft heel wat bedenkingen bij dit dossier omdat gedurende deze ganse periode:

  • er geen informatie door de bestuursmeerderheid aan de buurtbewoners werd bezorgd
  • er geen overleg met de buurt of een gemeentelijk overlegorgaan plaatsvond
  • de gemeenteraad niet eerder dan juni 2020 werd geïnformeerd noch de kans kreeg vragen te stellen over dit belangrijk dossier
  • de Gecoro voor de zitting van de gemeenteraad hierover geen advies heeft gegeven

De informering van zowel buurtbewoners, adviesraden en ook de gemeenteraad gebeurde ons inziens onvoldoende en veel te laat. We vermoeden dat de beide partijen CD&V en NV-A verkozen om niemand eerder te informeren wegens de gemeenteraadsverkiezing in 2018 en de federale verkiezing in 2019.

De bewoners zijn bezorgd en stellen zich terechte vragen:

  • Wat is het doel van dit project?
  • Waarom moet er heel wat spontane natuur verdwijnen?
  • Wat met eventuele knijtenproblematiek
  • Hoe vervuild is het slib dat zal worden aangevoerd
  • Wat met de waardevermindering van de woningen

Het dossier is ons niet onbekend omdat Wim op het kabinet van de Gentse milieuschepen werkte. Er is weldegelijk sprake van een historische vervuiling van bepaalde delen van de Schelde in de regio Gentbrugge/Sint-Amandsberg. Heel wat verdwenen fabrieken hadden hun vestiging langs deze waterweg en stortten gedurende decennia hun afvalwater in deze waterweg. Er werd in Gent rond 2007 beslist om de Zeeschelde te laten verzanden omdat metingen hadden aangetoond dat het slib destijds vervuild was en het kostenplaatje om het slib te saneren te hoog zou oplopen.

We stelden de vraag aan de bestuursmeerderheid: waarom deze baggerspecie in de zandwinningsput te Melle zal worden gestort? Het antwoord was: "Bij elke storting worden metingen gedaan en vervuild slib zal worden gesaneerd. Er is maw geen probleem."

Dit voldoet niet voor sp.a en we delen de bezorgdheid van de bewoners dat we te allen tijde moeten vermijden dat de zandwinningsput een opslagplaats wordt voor zware metalen of polycyclische verbindingen of PAK’s. Deze stoffen staan bekend om hun schadelijke effecten voor verschillende organismen.

Een tweede ernstig risico is de kans dat er samen met de baggerspecie ook knijten naar Melle zullen meekomen. Het dossier ligt nog relatief vers in ons geheugen dat een groot deel van St. Amandsberg à de Schelde werd geteisterd zodat ’s avonds niemand op het terras of in de tuin kon zitten zonder te worden gebeten door deze nijdige insecten.

Tot op vandaag is er geen afdoende oplossing gevonden voor dit probleem. Bovendien is de perimeter waarbinnen deze knijten actief ver buiten de zandwinningsput, nl. tot 500 m buiten hun broedhaard. Maw zo goed als alle omliggende straten in de omgeving van de John Youngstraat zouden hierdoor worden bedreigd.

Wordt vervolgd....