REMI zorgt voor betere armoedebestrijding

REMI zorgt voor betere armoedebestrijding

REMI zorgt voor betere armoedebestrijding

Over een toereikend inkomen beschikken, is essentieel om armoede te bestrijden. Een tekort aan inkomen heeft immers een negatieve impact op andere levensdomeinen, die maken dat mensen moeilijk uit hun armoedesituatie kunnen ontsnappen. Het berekenen of een inkomen voldoende groot is, moet op een uniforme en gelijkwaardige wijze en op basis van identieke parameters gebeuren. Daarom besliste de federale ministerraad om het REMI-systeem uit te rollen over alle Belgische OCMW's. De OCMW's worden echter niet verplicht om in te stappen en moeten elk apart voor einde maart 2023 beslissen of zij al dan niet gebruikmaken van dit systeem.

REMI staat voor "Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen" en is een online tool, die op maat van ieder gezin vaststelt in welke mate het gezinsinkomen toereikend is om menswaardig te kunnen leven. Hiervoor vergelijkt de tool de gezinsinkomsten met de hoogte van de referentiebudgetten. Deze referentiebudgetten zijn een - op wetenschappelijke basis samengestelde verzameling van geprijsde goederen en diensten die een gezin minimaal nodig heeft om menswaardig te kunnen leven. Een OCMW-maatschappelijk werker moet enkel nog de werkelijke huur- en energiekost van het gezin zelf invoeren in dit instrument. De overige noodzakelijke uitgaven kunnen, dankzij de referentiebudgetten, automatisch worden ingevuld op basis van het type gezin. Het resultaat is het menswaardig inkomen. Dit is het inkomen dat dit gezin minimaal nodig heeft om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Als het werkelijke inkomen van de cliënt lager ligt dan dit menswaardig inkomen, kan deze kloof door het OCMW worden gedicht via aanvullende steun.

Onze vraag of het OCMW bereid is om in te stappen in dit REMI-systeem werd aanvaard en REMI zal hierdoor binnenkort door het OCMW Melle worden gebruikt.

"De toekenning van de aanvullende financiële hulp zal uniformer en gelijkwaardiger verlopen"

De OCMW's, die hieraan deelnemen, krijgen naast een aanzienlijke financiële ondersteuning ook gratis software en opleiding voor de maatschappelijk werk(st)ers. In dit kader werd in 2023 een budget voorzien van 35 miljoen euro. Eenzelfde budget van 35 miljoen euro werd voorzien voor 2024 om deze aanvullende financiële steun te financieren en de kosten van de licentie van de REMI-tool ten laste te nemen.

Meer info over REMI: https://www.cebud.be/remi. Wil je zelf jouw referentiebudget berekenen? Dat kan met deze tool. Zie ook REMI, samen naar een menswaardig inkomen