Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dreigt nachtmerrie te worden voor straten in de omgeving van de Melse zandwinningsput

Op 22 juni jl. werd een advies ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad mbt het GRUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham. De bestuursmeerderheid stemde zonder meer voor omdat het om een Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gaat en dat dit plan veel ruimer is dan enkel de ontwikkeling van de voormalige zandwinningsput; hetgeen natuurlijk waar is, maar soms is het kleinere deel even belangrijk als het grotere geheel. Sp.a stemde tegen en de andere oppositiepartijen Open VLD en Groen onthielden zich.

Onze bedenkingen en bezorgdheden zijn ingegeven door enerzijds de hinder die zal ontstaan en anderzijds de aanwending van de middelen.

 • Door de jaren heen onstond er een natuurgebied dat zal worden vervangen door een ander natuurgebied.

 • De ringmuur zal zeer dicht bij de woningen worden opgetrokken (15 m). Dit zorgt voor waardevermindering, ontsiering van het huidige vergezicht

 • Het baggerslib zal naar alle waarschijnlijkheid de knijtenplaag naar Melle brengen en dit woongebied in de ruime omgeving teisteren.

Onze bezwaren werden tijdens de zitting enigszins in de wind geslagen door enkele schepenen. Maar intussen vernamen we dat er op 30 juni 2020 een overleg plaatsvond met De Vlaamse Waterweg, de Buurtgroep Zandwinning en het gemeentebestuur. Tijdens deze bespreking werden enkele heel interessante zaken naar voor gebracht:

 1. de noodzaak voor het inrichten van de voormalige zandwinningsput te Melle als een gecontroleerd getijdegebied is niet (meer) aangetoond omdat er verderop (segment Heusden-Gentbrugge) in 2018 werd beslist om het gereduceerd getijdengebied te behouden;

 2. De huidige natuurwaarde kan dan behouden blijven en verder ontwikkelen;

 3. Beide natuurwaarden, de huidige en het gewenste estuarium, zijn evenwaardig;

 4. De vrees voor een knijtenplaag tot in de woonwijk is zeer groot gelet op de geplande afstand van slechts 15 meter van het estuarium tot de perceelsgrens van de woningen en de overlast door knijten tot op meer dan 100 meter van de Zeeschelde nog in hoge aantallen waar te nemen is. De ringdijk in Bastenakkers op minstens 50 meter afstand van de aanwezige woningen aangelegd wordt wat bijgevolg ook meer bestrijdingsmogelijkheden biedt bij knijtenoverlast;

 5. er geen 100% zekerheid is van een doeltreffende bestrijdingsmethode voor knijten;

 6. De aanleg van 12 ha getijdennatuur in de voormalige zandwinningsput € 2.450.000 kost wat de kosten-baten analyse toch ook in vraag stelt voor een project waar de omliggende buurt zoveel bezwaren tegen uit;

 7. In het schrijven van de Vlaamse Regering van Vlaams Minister Ben Weyts d.d. 2 februari 2018 werd de bevaarbaarheid in functie van waterrecreatie geschrapt uit de doelstellingen van het plan-MER.

Er werd op 27 juli door het college van burgemeester en schepenen beslist om:

 • aan de Vlaamse Waterweg te vragen of er voldoende rekening werd gehouden met de gewijzigde inrichtingsvisie van het deel Heusden tot Gentbrugge om de op heden voorziene maatregelen in de zandwinningsput te Melle te verantwoorden?

 • De veiligheid waarvoor het Sigma-plan staat blijft prioriteit enkel de middelen om dit doel te bereiken dienen naar gelang de gewijzigde inzichten en op basis van reeds genomen beslissingen voldoende onderzocht en gemotiveerd te worden.

 • Het college van burgemeester en schepenen gaf einde juli 2020 de Vlaamse Waterweg het advies om te onderzoeken of de gewijzigde inrichtingsvisie van het deel Heusden tot Gentbrugge de op heden voorziene maatregelen in de zandwinningsput te Melle verantwoorden.

Na het lezen van deze stappen, vragen en adviezen, lezen wij nu toch ook enige bezorgdheid en bedenkingen die we niet opmerkten tijdens de bespreking in de gemeenteraad van juni. Het doet ons plezier dat het kleinere geheel dan toch ook de aandacht krijgt, dat het verdient.

De laatste tijd staat de pers vol over initiatieven zoals de ‘blue deal’, het bosuitbreidingsproject… met financieringen ten belope van honderden miljoenen euro. De Zandwinningsput kan Melle met een ontzettend positief verhaal op de kaart zetten.

Onze vragen zijn gebaseerd op een oprechte bezorgdheid, die we hopelijk samen delen.

Vandaar onze vragen:

 • Wat is het antwoord van de Vlaamse Waterweg op de vragen en het advies van het college van burgemeester en schepen?

 • Wij vernamen graag wat het standpunt van het college is in het dossier van de zandwinningsput, maw is het jullie mening dat de heraanleg van de zandwinningsput tot een estuarium een meerwaarde biedt? Zal het estuarium er komen of bestaat de kans dat dit er niet komt en het huidige natuurgebied onaangeroerd blijft?

 • Indien dit er wel komt, is er enerzijds het visuele aspect van ringmuur en anderzijds is de kans reëel dat de buurt wordt getroffen door knijten, die verscholen zitten in het aangevoerde baggerslib. Hoe staan jullie tegen over beide problemen ajb?

 • Omdat het knijtenprobleem reeds lang en op diverse andere locaties gekend is, vernamen wij graag welke beschermende maatregelen er zullen worden genomen tegen deze knijten?

Beluister hier het antwoord.