VOOR een lokale energiepremie

VOOR welzijn

VOOR een lokale energiepremie

VOOR een lokale energiepremie

De Melse raad voor maatschappelijk welzijn keurde in de zitting van 22 april jl. een aangepast reglement goed voor de toekenning van een lokale energiepremie. Hetzelfde reglement is geldig in de gemeentes Destelbergen, Merelbeke en Melle.

Opmerkelijk is dat ten opzichte van het vorige reglement vanaf 1 mei 2024 de maximumgrenzen voor het inkomen, spaargeld en de huur of lening aanzienlijk werden verhoogd. Zo mag een alleenstaande tot 3.394 euro bruto per maand verdienen en tot 29.515 euro spaargeld bezitten en mag de huur of de lening van de woning tot de helft van het maandelijkse inkomen bedragen.

Als Vooruit staan wij enigszins terughoudend ten opzichte van deze maatregel omdat deze financiële grenzen niet behoren tot de doelgroep van inwoners, die hun energiefactuur niet kan betalen.

Wim Verween zei 'We moeten erover waken dat de subsidies goed worden aangewend om te vermijden dat er nadien wordt gezegd dat er een vorm van oversubsidiëring is van de mensen die het financieel moeilijker hebben. Volgens Vooruit is het beter om de juiste doelgroep aan te schrijven en actief te bereiken om te vermijden dat de ganse maatregel, die op punt werd gesteld tijdens de energiecrisis, op de helling komt te staan.

De motivatie van de Melse bestuursmeerderheid voor deze aanpassing was: 'Tot nu toe gaven we niks uit voor deze maatregel, maw het reglement was te streng. Door de nieuwe toewijscriteria willen we meer inwoners bereiken.'

Onze vragen bleven onbeantwoord:

  • Of er voldoende ruchtbaarheid werd gegeven aan deze lokale energiepremie?
  • Of de procedure (aanvraagprocedure met 9 voorwaarden) niet te zwaar is en hierdoor afschrikt?
  • Of de doelgroep niet rechtstreeks kan worden bereikt?
  • Of de aanpassing van de financiële grenzen de juiste reactie was op het gebrek aan succes?

De bevoegde NV-A-schepen, zijn CD&V-collega en diverse raadsleden van de bestuursmeerderheid vonden dat de nieuwe financiële grenzen niet te hoog zijn.

Vooruit Merelbeke-Melle stelt zich hierbij vragen: 'We vermoeden dat door deze aanpassingen een groot deel van alle inwoners van Destelbergen, Melle en Merelbeke in aanmerking komen voor deze lokale energiepremie en dat is positief, maar we vrezen dat dit niet de beoogde doelgroep is en betwijfelen of deze subsidies ook zullen aangewend worden om de energiefactuur te betalen. We vrezen dat NV-A op termijn zal stellen dat ook voor de lokale energiepremie er sprake is van oversubsidiëring, terwijl dit door NV-A zelf in de hand wordt gewerkt.

Op basis van deze zeer ruime financiële grenzen zijn we ervan overtuigd dat er heel wat inwoners in aanmerking komen voor de eenmalige energiepremie van 300 euro en een eenmalige Fluvius-aankoopbon ter waarde van 250 euro, maar vrezen dat de aanvraagprocedure te zwaar blijft en de doelgroep niet voldoende zal worden bereiken. Een meer actieve benadering van de doelgroep was ons inziens de beste aanpak: een goede promotiecampagne was beter dan het verhogen van de financiële grenzen.

Ter info: de aanvraag kan vanaf 1 mei 2024 ingediend worden tot en met 15 november 2024. Je kan de premie online aanvragen of via het papieren formulier dat te verkrijgen is in het Sociaal Huis van Merelbeke, het Sociaal Huis van Destelbergen of het OCMW van Melle.

OCMW Melle
Sociaal huis Merelbeke
OCMW Destelberge

Ter info: ook mensen met een sociaal tarief kunnen een aankoopbon van 250 euro aanvragen, maar dan via Fluvius.


REGLEMENT LOKALE ENERGIEPREMIE

Bij de septemberverklaring van 2022 heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s. Lokale besturen kunnen deze middelen gebruiken om zowel curatieve als preventieve taken op te nemen n.a.v. de energiecrisis. Zo kennen Merelbeke, Melle en Destelbergen een lokale energiepremie toe aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen en werven zij gezamenlijk (een) energiecoach(es) aan.

Artikel 1 De aanvragers verblijven op het grondgebied van Merelbeke, Melle of Destelbergen.

Artikel 2 De aanvragers hebben geen recht op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Artikel 3 De aanvragers verdienen bruto:

  • Alleenstaande: maximaal 40.730 euro;
  • Alleenstaande met (minstens) één persoon ten laste: maximaal 57.020 euro (te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste);
  • Koppel: maximaal 57.020 euro (te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste).

Artikel 4 De aanvragers huren een woning (maar geen sociale huurwoning) of hebben een eigen woning waarvoor zij maandelijks een lening afbetalen.

Artikel 5 De aanvragers hebben geen tweede woning in binnen- of buitenland in volle of gedeeltelijke eigendom.

Artikel 6 De maandelijkse huur bedraagt minder dan 1/2 van het netto maandelijks gezinsinkomen.

Artikel 7 De aanvragers hebben een spaarreserve lager dan de middelentoets van de wachtlijst sociale woningen. Het gaat om volgende bovengrenzen: ¬

  • Alleenstaande: maximaal 29.515 euro;
  • Alleenstaande met (minstens) één persoon ten laste: maximaal 29.515 euro (te verhogen met 2.475 euro per extra persoon ten laste);
  • Koppel: maximaal 44.270 euro (te verhogen met 2.475 euro per extra persoon ten laste).

Artikel 8 De aanvragers gaan akkoord met de uitvoering van een gratis energiescan of met een nieuwe energiescan als die op het moment van de aanvraag ouder is dan twee jaar.

Artikel 9 Het resultaat van de energiescan wordt met de energiecoach besproken. Waar mogelijk voeren de aanvragers (kleine) energiebesparende maatregelen uit.

Artikel 10 Als de aanvragers voldoen aan artikel 1 tot en met artikel 10 krijgen zij een eenmalige energiepremie van 300 euro en een eenmalige bon ter waarde van 250 euro.

De aanvragers ontvangen bij akkoord met het uitvoeren van een energiescan een eenmalige bon ter waarde van 250 euro voor de aankoop van een energiezuinig toestel.

De aankoop gebeurt in een winkel die gevestigd is op het grondgebied van Merelbeke, Melle of Destelbergen. De voorwaarden die Fluvius hanteert voor het toekennen van een kortingsbon bij de aankoop van energiezuinige toestellen aan beschermde afnemers, worden ook in dit reglement toegepast.

Steekproefgewijs zullen de voorwaarden, gestaafd met een verklaring op eer, gecontroleerd worden. Bij het vaststellen van valse verklaringen wordt het steunpakket integraal teruggevorderd.

Artikel 11 De energiepremie betalen we per kwartaal aan de nieuwe begunstigden van dat kwartaal en tot zolang de subsidie toereikend is.

Artikel 12 Dit reglement geldt vanaf 1 mei 2024 tot en met 31 december 2024 en kan worden verlengd in functie van gewijzigde of extra regelgeving.