Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Melle steunt uiterst rechtse vzw in de rand van Brussel

Jaarlijks wordt in de gemeenteraadszitting van december diverse éénmalige subsidies voorgelegd. Sinds meerdere jaren wordt door Melle ook aan vzw Komitee De Randgemeenten in de rand van Brussel een subsidie toegekend van 125 euro; een te verwaarlozen bedrag dat geen discussie waard is, maar toch.

Omdat de vzw in kwestie een uiterst Vlaamsgezinde werking heeft, vindt sp.a Melle reeds jaren dat deze werking niet kan worden gefinancierd met gemeenschapsgeld.

Tijdens de bespreking in de raadszitting van december werd er uitvoeriger dan voordien gediscussieerd over de werking van vzw Komitee De Randgemeenten uit Brussel, maar deze keer ontaarde de discussie in een debacle, dat werd ingezet door schepen Van Heesvelde (NV-A), die het nodig vond om van meet af aan zijn overtuiging en gedrevenheid te tonen voor de Vlaamse taal en het "Vlaamsche gedachtengoed in de rand van Brussel" en anderzijds om de oppositie meteen de mond te willen snoeren door de "ploat niet op te zetten".

Schepen Van Heesvelde sloot af door de vraag tot goedkeuring van de subsidie te motiveren met de woorden "er mag in de Brusselse rand toch ook iets worden gedaan voor eigen mensen". Ons inziens een nogal extreemrechts standpunt en benadering van een taalprobleem dat zeker en vast niet zal worden opgelost door de minuscule Melse bijdrage.

Maar alle oppositiefracties lieten zich niet onbetuigd en beten hard van zich af en maakten duidelijk dat subsidies voor een vereniging die actief is in de Brusselse rand best niet wordt betaald met geld van de Melse gemeenschap. Schepen De Vis vond het zowaar nodig om ook de fractieleider van Groen een veeg uit de pan te geven door te verwijzen naar diens politiek verleden, dat volgens de schepen niet altijd groen was.

Sinds 2015 stemt sp.a tegen deze subsidie en sinds de gemeenteraad van december 2020 hebben Groen, Open VLD en het onafhankelijke raadslid zich bij dit standpunt gevoegd. sp.a Melle stemde sinds het toekennen van deze subsidie in 2015 tegen dit voorstel omdat wij vinden dat een dergelijk politiek getinte werking niet kan worden gesubsidieerd met gemeenschapsgeld.

Wim merkte ook deze keer op dat: "Zoals de vorige jaren zullen we ons onthouden. Op één subsidie na zijn we volledig akkoord, maar als jullie een vereniging ondersteunen die geen werking heeft op het grondgebied van Melle, noch gevestigd is in Melle, noch een meerwaarde biedt voor Melle en de Mellenaar en jullie deze jaarlijkse toelage toekennen enkel en alleen vanuit sympathie en steun voor de "Vlaamsche beweging en het gebruik van de Vlaamse taal in de rand van Brussel" zullen wij ons onthouden. Deze subsidie heeft geen enkele meerwaarde voor Melle of de Mellenaar. Dat dergelijke subsidie wordt betaald het gemeenschapsgeld van elke Mellenaar vinden we niet correct omdat een meerderheid aan Mellenaars een andere mening zijn toegedaan. We zouden wel eens willen weten welke raadsleden van de meerderheid dergelijke subsidie nu reeds ook uit eigen zak betalen? Elk raadslid dat dit niet doet, is per definitie een ander gedacht toegedaan en kan dit voorstel toch niet goedkeuren?"

We kunnen jullie alvast meedelen dat zowel NV-A als CD&V volmondig voor stemden. De oppositiepartijen sp.a, Groen, Open VLD en het onafhankelijke raadslid stemden volmondig tegen.

Het ganse debacle in de recente raadszitting duurde ongeveer 10 min en kan je hier bekijken en beluisteren