Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Krijgen we binnenkort een masterplan voor studio M?

Studio M is 46 jaar oud en meer dan 12 jaar in het bezit van de gemeente. Iedereen die gebruikmaakte van de zaal, stelde ongetwijfeld vast dat deze zaal potentieel heeft om als cultureel centrum te dienen, maar door de leeftijd dringend aan een update toe is.

Gedurende de voorbije twaalf jaar werden er enkel instandhoudingswerken (zoals branddeuren, mobiel podium, nieuwe stoelen, …) gedaan, maar deze volstaan niet om de zaal uit te bouwen tot een volwaardig cultureel centrum. Zo is de toegankelijkheid van de zaal niet afgestemd op het gebruik ervan, de bereikbaarheid kan beter, de parking is te beperkt, niet alle ruimtes kunnen worden gebruikt zoals het hoort (loges worden gebruikt als opslagruimte), de verwarming is niet afgestemd op het gedeelde gebruik van de zaal, het foyer is zonevreemd gebouwd, edm …

Bij het opstellen van het recente RUP Lindehoek werden er ook plannen voor studio M opgenomen. Zo zou studio M dat momenteel in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en parkgebied ligt wijzigen naar gemeenschapsvoorzieningen enerzijds en gemengd open ruimtegebied met een overdruk voor de zonevreemde gebouwen anderzijds.

De bestaande constructie van studio M zou behouden blijven, met mogelijkheid om een beperkt uit te breiden. De maximale uitbreidingsbehoefte van Studio M wordt geraamd op 20%, voor:

  • Een opsplitsbare zaal;
  • Een foyer, ter vervanging van de huidige onvergunde foyer;
  • Opslagruimte voor verenigingen en eventueel een uitleendienst.
  • Mogelijks een gemeentelijke dienst voor vrije tijd en toerisme.

In deze plannen wordt er een nieuwe toegang voorgesteld en een uitbreiding van de parking van 150 plaatsen (inclusief overloopparking op gras) tot 199 parkeerplaatsen.

Verder lezen we in de startnota dat de mogelijkheid wordt voorzien om een overdekte fietsenstalling op het terrein van Studio M op te richten. We vinden het essentieel dat bezoek per fiets maximaal gestimuleerd wordt, om zo het potentieel dat de locatie van studio M biedt ten volle te benutten (centraal in de gemeente, aan de rand van het hoofddorp en langsheen een bovenlokale functionele hoofdfietsroute). Zo blijft de lokale verkeersdruk beperkt.

De nieuwe parking voorziet 199 parkeerplaatsen. Maar waarom 199 en geen 200 of meer? Dit aantal is volgens onze mening eerder afgestemd op de verplichting een MOBER of mobiliteitsstudie uit te voeren vanaf 200 parkeerplaatsen dan op de werkelijke nood.

Gezien de ligging van studio M zal sp.a blijven aandringen om de werkelijke nood in kaart te brengen, en de grootte van de parking daarop af te stemmen. Volgens sp.a is de maximale uitbreiding van Studio M en de verruiming van de parking enkel aanvaardbaar indien dit gekoppeld is aan de bijkomende functies zoals de uitleendienst en/of opslagruimte voor lokale verenigingen en het huisvesten van gemeentelijke diensten en het uitvoeren van een mobiliteitsstudie. Het uitbreidingspercentage 20% moet daarbij berekend worden op de vergunde oppervlakte, en niet op de bestaande toestand.

Volgens de MER-screening omvat de uitbreiding geen toename van intensiteit van gebruik. Dit betekent dat niet alleen de verhuur van de zaal niet zal toenemen, maar dat ook de bijkomende functies geen grote toename in gebruiksintensiteit inhouden. Wij betwijfelen dit aangezien er een aantal bijkomende activiteiten (gemeentelijke diensten, uitleendienst, …) naar deze zaal zullen verhuizen en een aangepaste en vernieuwde zaal zal leiden tot een verhoogd gebruik.

We waarderen dat er wordt gekozen voor een ingegroende parking, waardoor bijkomende verharding enigszins beperkt wordt, en dat er verschillende initiatieven genomen worden om studio M beter te integreren in de omgeving.

Sinds de aankoop vroeg sp.a op geregelde basis naar de inhoudelijke invulling van studio M of om het met een geleerder woord te zeggen: "het masterplan".

Tot op heden ontbreekt dit masterplan nog altijd en dat leidde tot een nogal heftige discussie tijdens de gemeenteraad van 22 februari. Hieronder vindt u die opname.