Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Welke beleidsvisie steekt er achter de OCMW-dienstverlening?

Elk jaar wordt de algemeen directeur gevraagd om uiterlijk op 30 juni over de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW te rapporteren aan het politieke niveau. Deze rapportering is verplicht. Zo wordt het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen.

Je kan spreken over een missie, die wordt uitgevoerd om de visie of de doelstelling achter de dienstverlening van gemeente en OCMW te halen.

Hier knelt het schoentje, want ondanks de herhaalde vraag van onze fractie werd er nog steeds geen beleidsdocument met de visie en de missie over het OCMW opgesteld: "Welke Melse doelgroepen zijn kwetsbaar en hoe zullen we deze het beste helpen?".

Het één kan moeilijk zonder het andere, als de visie ontbreekt kan er ook geen missie worden uitgezet. Hierdoor missen de OCMW-medewerk(st)ers ook de noodzakelijke ondersteuning en richtlijnen om hun werk op een kwaliteitsvolle wijze te doen.

Ondanks de inspanningen van het OCMW-personeel, dat zijn uiterste best blijft doen om de kwetsbare Mellenaar te helpen, ontbreken er richtlijnen, een dienstverlenings- en kwaliteitshandboek en handhaving van het "uitgezette" beleid.

In 2020 werd er over de organisatie van gemeente en OCMW uitgebreid gerapporteerd aan de gemeenteraad waardoor een evaluatie gewenst is, maar in de zitting van juni werd er slechts een summiere stand van zaken voorgelegd van de voorbije drie maanden. Geen evaluatie en ook geen opsomming van de aanhoudende werkpunten.

Volgens Vooruit is het rapport dan ook te summier en onvoldoende duidelijk omdat heel wat dienstverleningsaspecten van het OCMW, dringend moeten worden bijgestuurd. Wim somde enkele heikele OCMW-werkpunten op:

  • Geen stand van zaken van de werkpunten uit de SWOT-analyse;

  • Geen duidelijkheid over de werkdrukmetingen bij de bediendes en de maatschappelijk werk(st)ers;

  • Over de dienstencheque-onderneming wordt telkens verteld door de bestuursmeerderheid dat deze zwaar verlieslatend is en dat maatregelen zullen volgen, maar ook hierover is er nog geen enkele informatie vrijgegeven;

  • Volgens de OCMW-voorzitter moet het OCMW-debiteurenbeheer worden bijgestuurd, maar ook hier geen duiding;

  • De vooruitgang van de werkprocessen en het opstellen van kwaliteitshandboeken en het handhavingsbeleid zijn evenmin duidelijk;

De algemeen directeur kon enkel beamen. Na de tussenkomst (bekijk deze hier) zweeg de bestuursmeerderheid in alle talen ....