OCMW Melle, een verhaal van lange adem

OCMW Melle, een verhaal van lange adem

OCMW Melle, een verhaal van lange adem

Tijdens de Coronacrisis stond het dagelijkse leven gedurende diverse weken op zijn kop. Sinds enkele dagen herneemt het “gewoneâ€? leven, maar intussen kwamen er heel wat huishoudens financieel onder druk te staan. Niet iedereen beschikt over voldoende spaargeld om gedurende maanden de dagelijkse onkosten te blijven betalen. De recente aangrijpende getuigenis in de nationale pers van Dylan, een dertienjarige jongen, toonde heel duidelijk aan dat het beleid te weinig doet om kinderen in kansarme gezinnen te ondersteunen. Ook in Melle doen er zich gelijkaardige gezinssituaties voor. Als sp.a dergelijke schrijnende situaties verneemt, trachten wij deze mensen zo snel als mogelijk te helpen en naar een blijvende oplossing te zoeken. Als sp.a ooit de kans krijgt om in Melle mee te besturen, zouden we in eerste instantie trachten om deze problemen te vermijden, want “voorkomen is nu éénmaal beter dan genezenâ€?.

Sinds het begin van deze legislatuur krijgen wij regelmatig en spontaan heel wat signalen van zowel OCMW-cliënteel, maar ook van voormalige OCMW-personeelsleden, nl. dat het niet goed loopt binnen de werking van OCMW-Melle. Naast deze ernstige signalen kregen wij ook verhalen over de werkomstandigheden in een aantal OCMW-diensten en hoe er werd omgegaan met het OCMW-personeel dat intussen ontslag nam. De verhalen tartten echt elke verbeelding.

De OCMW-dienstverlening heeft 9 voltijdse maatschappelijk werksters, 1 hoofdmaatschappelijk werkster en 1 diensthoofd nodig om op een kwaliteitsvolle manier te worden georganiseerd. Sinds 2019 volgden heel wat langdurige ziektes en ontslagen, met als resultaat dat na 18 maanden OCMW-beleid in de nieuwe legislatuur er vandaag nog 3 maatschappelijk werksters (waarvan er 1 bevorderde tot hoofdmaatschappelijk werkster) in dienst zijn. Deze 3 mensen werken zich momenteel de naad uit de broek, maar je kan het takenpakket van 11 mensen niet bolwerken door 3. Dit personeelstekort leidde tot stopzetting van diverse projecten en andere vormen van OCMW-dienstverlening. Conclusie: Door het tekort aan personeel is de werkdruk abnormaal hoog, blijft ook het absenteïsme van het personeel veel te hoog en blijft de dienstverlening problematisch.

Het gebrek aan personeel leidde ook tot laattijdige financiële dienstverlening (is wettelijke vastgelegd op 1 maand) waarbij deze kwetsbare doelgroep onvoldoende werd geholpen en het broodnodige leefloon laattijdig of niet werd uitbetaald. Sinds wij deze meldingen kregen, kaartte sp.a deze problematiek regelmatig aan in de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit leidde tot misnoegdheid en ergernis van zowel de burgemeester als de BCSD-voorzitter en schepen sociaal beleid, die de problematiek liever “binnenshuisâ€? afhandelden.

Als kritische, maar ook constructieve, oppositiepartij vindt sp.a het enerzijds zijn taak om de kwaliteit van de OCMW-dienstverlening te bewaken en de kwetsbare Mellenaars te beschermen, maar anderzijds ook om mee te denken aan oplossingen: “Hoe kan deze ernstige problematiek zo spoedig als mogelijk worden opgelost?�. Hierbij vergeten we niet dat het ook onze plicht en taak is om de bestuursmeerderheid te wijzen op deze problemen (alsof zij deze zelf niet kennen) en om de nodige beslissingen te laten nemen.

De voorzitter van het BCSD en schepen van sociale zaken vroeg begin 2019, 12 maanden de tijd om verandering te brengen. De cijfers van de jaarrekening 2019 geven heel duidelijk weer hoe ernstig de problematiek het voorbije jaar was:

 • 116195 euro (38%) minder uitbetaald aan equivalent leefloon

 • 54013 euro (46%) minder uitbetaald aan socio-culturele integratiepremie

 • 50616 euro (77%) minder uitbetaald aan equivalent leefloon ihkv integratie

 • 66.349 euro (25%) minder ontvangst à overheidstoelage leefloon

 • 29600 euro (100%) trajectsubsidie zijn verloren gegaan voor activering van tewerkstelling

In totaal werd er 700.000 euro minder uitgegeven en 350.000 euro minder ontvangen

Sinds 2020 is sp.a zowel kritisch als constructief blijven doorwerken aan oplossingen. Het resultaat is dat er in 2020:

 • één hoofdmaatschappelijk werk(st)er werd tewerkgesteld;

 • Voor de zomervakantie diverse maatschappelijk werksters en een beleidsmedewerk(st)er in dienst zullen treden;

 • Een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend om de sociale tewerkstelling in Melle te stimuleren en hiervoor 77000 euro per jaar werd voorzien;

 • Er intussen ook werd ingezet op de digitalisering van de werking;

 • Er interne werkprocessen zullen worden uitgeschreven;

 • De diverse reglementen (zoals voor de toekenning van de gratis huisvuilzakken) zullen worden herzien;

 • Er een brochure zal worden opgesteld waarbij de OCMW-dienstverlening meer wordt bekendgemaakt;

 • ...

Tijdens de gemeenteraad van 18 mei werd door beide sp.a-mandatarissen getracht om rond de tafel te gaan zitten met de bestuursmeerderheid om op een constructieve wijze het gemeentelijke en OCMW-beleid te evalueren. Dit verzoek tot constructieve dialoog werd door de bestuursmeerderheid niet aanvaard. Nochtans zou een dergelijke dialoog tot andere en misschien beter inzichten kunnen leiden.

sp.a zal nooit aanvaarden dat zowel het OCMW-personeel als de meest kwetsbare Mellenaars in de kou blijven staan. De OCMW-dienstverlening kan en moet beter en verdient om meer bekend te worden gemaakt.

Wij blijven deze problematiek met evenveel overtuiging, kennis en de juiste dosis aan passie opvolgen.