Sociaal wonen in Melle met visie?

#Wonen

Sociaal wonen in Melle met visie?

Sociaal wonen in Melle met visie?

"Iedereen heeft recht op wonen." Zo staat het in onze Grondwet, maar hier staan we nog ver van af. Een zeer groot aantal gezinnen betaalt meer voor wonen dan hun budget toelaat en leeft noodgedwongen in een woning die te klein is, vochtig of een risico betekent op elektrocutie of CO-vergiftiging. Niet toevallig zijn het juist de zwaksten in de samenleving die het verste afstaan van dit recht: mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, werklozen, langdurig zieken, personen met een beperking, ... .

Deze problematiek doet zich jammer genoeg niet enkel in Melle voor, maar als je als bestuurder de kans krijgt om een visienota over sociaal wonen te bespreken, dan moet je deze kans benutten en een visie bepalen.

In de raadszitting van november werd de visienota "sociaal wonen in Melle" voorgelegd. Onze fractie had heel wat vragen en bedenkingen bij deze nota omdat het alsnog een vage nota is zonder concrete doelstellingen. Het is niet omdat Melle het sociaal objectief haalt dat het een goede leerling is. Dit is alvast onze mening. De nota mist inhoud en een echte visie en werd jammer genoeg niet besproken met het OCMW, noch met de doelgroepenverenigingen en evenmin voorgelegd aan een adviesraad zoals de Gezinsraad. De nota werd wel besproken met Wonen Vlaanderen.

Vooruit Melle mist voornamelijk het sociale aspect in deze nota "sociaal wonen in Melle" en stelde dus heel wat vragen omdat wij evenmin de kans kregen op deze vooraf te bespreken. Onze bezorgdheid gaat voornamelijk uit naar:

  • Het wegwerken van de lange wachttijd (gemiddelde wachttijd voor een toewijs bedraagt 5 j)
  • De arbitraire voorrang die wordt gegeven aan sommige Mellenaars
  • het gebrek aan aandacht om de leefbaarheid te behouden in deze sociale woongelegenheden
  • het ontbreken van een regeling die de huurprijs betaalbaar houdt

Interesse in de ganse bespreking? Beluister en bekijk deze hier

bekijk zeker ook de site van immoneb, een site van Kras gent over 'Iedereen heeft recht op menswaardig wonen'.