Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Brouwerij Huyghe

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Is er plaats in Melle voor de uitbreiding van brouwerij Huyghe?

Op de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreidingsplannen van de brouwerij Huyghe voor het eerst besproken. Omdat sp.a het belangrijk vindt dat de buurtbewoners goed en correct worden geïnformeerd, buste sp.a een pamflet met de melding dat deze bespreking plaatsvond tijdens de gemeenteraadszitting. Er was reactie op onze pamfletactie want een tiental buurtbewoners kwamen luisteren.

Het masterplan voorziet een uitbreiding van 24500m2 naar ongeveer 43000m2 en zet deze uitbreidingsplannen uiteen. U kan deze plannen hier bekijken. Het dossier is omvangrijk en de impact op de woon- en leefbaarheid van de omwonenden moet worden onderzocht. sp.a zal deze plannen constructief, maar ook kritisch opvolgen. Wordt vervolgd... U vindt hieronder de tussenkomst van onze fractievoorzitter tijdens de gemeenteraad en vraag en antwoord kan hier worden beluisterd.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat voorligt, is begrensd door de Klinkerlaan, Eikerwegel, Brusselsesteenweg en Geraadbergsesteenweg. Deze totale zone is woongebied en is ongeveer 68000m2 groot.

De huidige opp van de brouwerij bedraagt ongeveer 24500 m2. De brouwerij heeft een masterplan ingediend om het bedrijf uit te breiden naar - volgens onze berekening - een oppervlakte van ongeveer 43000 m2.

Momenteel zijn een aantal zaken nogal vaag omschreven in het masterplan oa ifv de mobiliteit. Dit creëert onduidelijkheid terwijl het RUP voor duidelijkheid zou moeten zorgen. Bovendien is het RUP voorzien voor de volledige zone en is dus ruimer dan het voorgestelde masterplan.

We stellen ons ook de vraag of dit Masterplan niet in strijd is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (bvb naar buffering toe, naar omschrijving van de toegelaten activiteiten, mobiliteit, edm)?

Hoe gaat de gemeente om met gelijkaardige vragen van kleine zelfstandigen (bvb een elektricien, bakker of fietsenhandelaar) wiens bedrijfje ook in zonevreemd gebied ligt? Bestaat er maw in onze gemeente een RUP voor zonevreemde bedrijven? Hoe gaat de gemeente momenteel om met dergelijke vragen?

De brouwerij is ontegensprekelijk verbonden met onze gemeente:

 • De gebouwen van de brouwerij bieden herkenbaarheid en ook de productie, creëert economische belang en dat mag niet worden onderschat. Maar ons inziens mag dat ook niet worden overschat, want driekwart van de productie wordt geëxporteerd naar het buitenland.

Ondanks de inspanningen om op milieuvlak de beste leerling van de klas te zijn, heeft deze bedrijvigheid impact op de leef- en woonkwaliteit. De vraag die we ons vandaag moeten stellen is dus: "is er in het centrum van Melle plaats voor een dergelijke groot industrieel bedrijf?" Dit moet minstens op een objectieve manier worden onderzocht op basis van de bouw- en uitbreidingsplannen en alle argumenten moeten met elkaar worden afgewogen.

Het feit dat er een masterplan is en een RUP en er ook een MER wordt opgesteld, is positief maar ook noodzakelijk om de woon- en leefkwaliteit rond de brouwerij te toetsen aan de bouwplannen.

Van de bestuursmeerderheid horen we regelmatig emotionele argumenten zoals:

 • het is een familiebedrijf dat hier reeds diverse eeuwen is gevestigd;
 • de historische gebouwen zijn landmarks die in het collectieve geheugen staan gegrift
 • het produceert lokaal een lekker bier
 • het voorziet lokale en sociale tewerkstelling
 • het streeft er naar om de meest milieuvriendelijke brouwerij van het land te worden
 • het organiseert regelmatig overlegmomenten met de buurtbewoners
 • edm...

Argumenten die ontegensprekelijk juist zijn, maar het is en blijft een groot industrieel bedrijf dat in het centrum van Melle is gelokaliseerd en omringd wordt door twee drukke gewestwegen en tientallen woningen.

Deze omstandigheden kunnen we niet naast ons neerleggen en laat ons ajb afstand doen van de emotionele argumenten en rekening houden met het feit dat er niet aan buurtverfraaiing wordt gedaan, maar dat deze uitbreiding hoofdzakelijk het commerciële doel van de brouwerij vooruit helpt en het algemene belang slechts op de tweede plaats komt. Het is een positief gegeven dat het masterplan gekend is en het onderzoek en de besprekingen met de betrokken overheden en buurtbewoners zullen worden gevoerd. In het verleden werd volgens ons nooit op een dergelijke manier gedebatteerd over de ontwikkeling en de toekomst van de brouwerij, maar ook niet over andere bedrijven. Zoals ik eerder vroeg, moet hier misschien werk van worden gemaakt?

De impact is er en zal mogelijks nog groeien op het vlak van milieu, mobiliteit en leefbaarheid. Dit moet worden onderzocht want laat ons eerlijk zijn:

 • naar mate het bedrijf groeit, kan ook de omgevingshinder stijgen. Ook al tracht het bedrijf de milieuvriendelijkste te zijn; er is en blijft impact. Zonder deze impact zou er ook geen brouwerij zijn. De vraag is: wat is een aanvaardbaar niveau van hinder voor de omwonenden en het centrum van Melle?
 • er worden langs de Geraardbergsesteenweg burelen en publieksruimtes voorzien met oa een feestzaal voor 200 personen. Autobussen en personenwagens zullen er plaats moeten vinden. Daarnaast wordt er ook een brouwerscafé aangelegd en de toegang tot het bezoekerscentrum zou allemaal samen ongeveer 12.000 bezoekers per jaar aantrekken.
  Al deze verkeersbewegingen, samen met de aanvoer en afvoer van producten zullen een nog grotere impact hebben op de mobiliteit dan vandaag en dit terwijl de Brusselse- en de Geraardsbergsesteenweg nu reeds met parkeerproblemen en hoge verkeersdruk kampen.
 • de productie en andere bedrijvigheden zullen nog toenemen naarmate het bedrijf groeit. De groenbuffering langs de Eikerwegel wordt nu al niet meer voorzien in het Masterplan omdat alle woningen daar op termijn zullen worden opgekocht.

In de plannen is er sprake van onderhandelingen, die worden opgestart, maar tot op vandaag zijn sommige eigenaars niet op de hoogte dat hun eigendom al deel uitmaakt van het masterplan en dat de intentie bestaat om dit op te kopen of mogelijks geprangd zal komen te zitten tussen industriële panden. Dergelijke werkwijze is voorbarig en wees eerlijk, dit kan de leefbaarheid en de woonkwaliteit beïnvloeden en de waarde van de omliggende woningen sterk bepalen.

Ik was verwonderd toen ik de reactie in de krant las op onze pamfletactie. Als sp.a vinden wij het belangrijk dat de omwonenden correct en volledig worden geïnformeerd en worden betrokken bij gans de procedure. We hebben de buurt geïnformeerd over deze bespreking. Nergens werd in het pamflet melding gemaakt over de uitbreidingsdrang van de brouwerij. Het is en blijft een melding van deze bespreking, niet meer of niet minder.

Wij houden niet van halve waarheden noch van insinuaties of stemmingmakerij. We hopen dat dit de sfeer waarbinnen deze plannen zullen worden besproken niet beïnvloed.

Er vonden inderdaad reeds infomomenten plaats in de brouwerij, maar tijdens de infovergadering voor de buurtbewoners was er niet echt een "publieke" bespreking mogelijk. Na de uiteenzetting werd iedereen die vragen of bemerkingen had apart geroepen om dit samen met de bouwheer en de projectontwikkelaar te bespreken. Voor sommige persoonlijke vragen kan dit de beste manier van werken zijn, maar vragen die in het algemene belang kaderen, worden ons inziens best in het openbaar besproken zodat iedereen kennis neemt van het antwoord of het gevolg dat er al dan niet wordt aan gegeven. Dit was niet mogelijk tijdens het infomoment.

Ik werd door enkele bewoners na het infomoment aangesproken en hun reactie was gelaten:

 • Wat kunnen we tegen de plannen van de brouwerij doen?
 • Alsof onze mening er toe doet?
 • De plannen zijn wat ze zijn en zullen worden uitgevoerd.

Deze reacties zeggen mijns inziens voldoende. Er is en blijft ongerustheid en wij hopen dat dit ongegrond is.

We hebben een bedenking bij het voorstel om het RUP te laten financieren door de brouwerij en niet door de gemeente omdat wij het niet zo oké vinden dat de brouwerij haar eigen bouwverordening zelf kan en mag opstellen.

 • Waarom staat de gemeente hier niet zelf voor in? Moet de gemeente niet ten alle tijden onpartijdig zijn?
 • Ik herhaal mijn vraag: wat is jullie visie op zonevreemde bedrijven? Waarom maakt de gemeente dit RUP niet zelf?

De impact van dit uitbreidingsdossier op de woonbaarheid en leefkwaliteit in en rond het centrum van Melle moet grondig en objectief worden onderzocht. Voor ons is het belangrijk dat de economische belangen van de brouwerij niet primeren tov het algemene belang. Er volgt nog een ganse procedure, maar misschien kan er een alternatief in overweging worden genomen?

Ik verwijs graag naar een gelijkaardig dossier nl. dat van de familiebrouwerij "De Halve Maan" die reeds sinds 1564 bestaat het centrum van Brugge en ook bestaat uit een café, ontmoetingsruimte, edm en waar nav uitbreidingen in september 2016 werd beslist om een dubbele bierpijpleiding van 3,2 km lang in gebruik te nemen, die de brouwerij en de bottelarij verbinden.

Maw de brouwerij werd gedecentraliseerd om de mobiliteit- en omgevingshinder in Brugge te beperken. Door deze leiding, die op sommige plaatsen 34m diep ligt, wordt ongeveer 5 miljoen liter bier gepompt, maar wordt de mobiliteit in het Brugse stadscentrum niet nog meer belast.

Beluister hier het agenda punt van de gemeenteraad: