Ruimtelijke (wan)ordening in Melle?

Gecoro

Ruimtelijke (wan)ordening in Melle?

Ruimtelijke (wan)ordening in Melle?

Bijna elke Vlaamse gemeente heeft een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Deze adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Het spreekt voor zich dat de leden of adviseurs van deze commissie dan ook over een grote dosis expertise en kennis moeten beschikken om deze complexe materie te beheersen en met kennis van zaken te adviseren. De Melse CD&V en NV-A bestuursmeerderheid neemt deze nood aan expertise en kennis niet zo serieus en na een klacht van één van de kandidaten vernietigde de Gouverneur van Oost-Vlaanderen het raadsbesluit van oktober 2019 dat de Gecoro-leden aanduidde tot en met 2024.

sp.a spitte het ganse dossier uit en stelde vast dat er is wel degelijk meer aan de hand is dan je op het eerste gezicht vermoedt.

Wat valt erop bij de ganse procedure van de oproeping tot de aanduiding van de Gecoro-leden

 1. Op 28 februari 2019 zendt de gemeente naar 15 leden van de Gecoro uit de vorige legislatuur een mail om te melden dat de nieuwe Gecoro zal worden samengesteld. De gemeente vraagt maw naar een herbevestiging van het mandaat uit de legislatuur 2012 - 2018. Op zich heeft sp.a hier geen probleem mee omdat er ook een oproep wordt gelanceerd in het gemeentelijke blad "Melle in beweging" en omdat zo elke geïnteresseerde Mellenaar wordt bereikt. Of het zenden van deze mail en de vraag tot herbevestiging een rol is van de gemeente, betwijfelen we.
 2. Op 11 september 2019 meldt de gemeente aan 5 kandidaten dat het agendapunt in de raadszitting van september (op vraag van sp.a) werd verdaagd wegens te weinig motivatie. In de mail wordt gevraagd om hun kandidaturen te motiveren op basis van hun interesse, achtergrond en expertise. De andere 11 kandidaten werden niet per mail geïnformeerd. Op de vraag waarom er slechts 5 van de 16 kandidaten worden gemaild, kregen wij tot op vandaag geen antwoord. Bovendien bleek uit het overzicht van de kandidaturen dat er meer dan 5 kandidaten waren, die toen een ongemotiveerde kandidatuur hadden ingediend. Volgens ons is dit een onheuse en ongelijke behandeling van de kandidaten, die niet werden verwittigd en een onvolledige kandidatuur hadden ingediend.
 3. Na de oproep in "Melle in beweging" werden er in totaal 16 kandidaturen ingediend. Nochtans werden er in de gemeenteraad van oktober 2019, 17 leden voor de Gecoro aangeduid. Volgens deze meerderheid is dit perfect normaal. Uit het onderzoek bleek dat er twee kandidaten geen kandidatuur hadden ingediend en toch werden gekozen. sp.a vindt dit ongehoord en ondemocratisch en bovendien manipulatie van de samenstelling van de Gecoro-commissie
 4. Uit het onderzoek dat sp.a verrichtte, blijkt dat:
  • één maatschappelijke geleding (vakbond) een kandidaat indiende, die door de gemeente niet in aanmerking werd genomen wegens "niet gemotiveerd". Nochtans zijn diverse andere kandidaturen tot op vandaag niet gemotiveerd;
  • slechts 5 kandidaten een gemotiveerd verzoek met relevante kennis hebben ingediend en de overige kandidaten dit niet deden. Waarom deze overige kandidaturen wel werden aanvaard en die ene kandidaat van de vakbond (i.c. ABVV) niet is ons een raadsel en is opnieuw geen toonbeeld van gelijke behandeling of modern bestuur. De Gouverneur maakte nochtans duidelijk dat motivatie en gelijke behandeling een noodzaak is.
 5. 12 van de aangeduide Gecoro-leden zetelden van 2012 tot 2018. De oproep vanuit de gemeentelijke administratie op 28 februari 2019 wierp dus zijn vruchten af: er werden "slechts" 4 nieuwe kandidaten genoteerd. Op zich opnieuw geen probleem, maar er wordt vanuit de gemeente duidelijk gestuurd om de Gecoro te behouden zoals deze was samengesteld tijdens de vorige legislatuur. één kandidaat maakte zelfs melding dat deze noch enige relevante kennis noch over een nuttige achtergrond beschikt en toch werd deze kandidate door de bestuursmeerderheid als effectief zetelend lid voor deze legislatuur aangeduid. sp.a stelt zich maw ernstige vragen welke criteria er door CD&V en NV-A worden gehanteerd om de Gecoro-commissie samen te stellen. Is de hoeveelheid aan kennis en ervaring van deze technische materie een criterium of volstaat het feit dat men reeds zes jaar in de Gecoro zetelde? Wie belang heeft bij dergelijke manipulatie? Is hier sprake van vriendjespolitiek want we mogen niet vergeten dat er deze legislatuur enkele belangrijke dossiers op de Gecoro afkomen waaronder de "uitbreiding van brouwerij Huyghe".
 6. Gaat het college van burgemeester en schepen zo ver dat zij het advies bij dergelijke belangrijke vergunningen wil beïnvloeden door mensen in de Gecoro te plaatsen die wel interesse tonen, maar over minder kennis en expertise beschikken dan noodzakelijk is in deze complexe technische materie?
 7. Als klap op de vuurpijl stelden we vast dat 2 kandidaten werden aangeduid als plaatsvervangend gecoro-lid zonder dat deze een kandidatuur hebben ingediend. Bovendien heeft één van deze beide kandidaten een mailadres met de extentie van één van de meerderheidspartijen (i.c. NV-A). De persoon in kwestie diende geen kandidatuur in, maar werd nochtans op 11 september 2019 gevraagd om de kandidatuur (die hij niet indiende) te motiveren. Nadien werd deze persoon ook voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen en aangeduid als plaatsvervangend Gecoro-lid met stemrecht. Dit gaat verder dan ongelijke behandeling en voorkennis.

Conclusie: Niet alleen worden de leden van de Gecoro uit de vorige legislatuur gevraagd om opnieuw te kandideren, wordt de samenstelling (bij)gestuurd, krijgen de kandidaten de melding dat er nog een motivatie moet volgen, worden kandidaten zonder motivatie en zonder enige kennis of ervaring aangeduid, maar piloteert NV-A één van hun kandidaten als stemgerechtigd lid in de Gecoro. Dit laatste is belangrijk omdat alle politieke fracties (CD&V en NV-A vormen één fractie en hebben dus recht op slechts één vertegenwoordiger i.c. Dirk Gistelinck) recht hebben op één vertegenwoordiger als adviserend lid, maw zonder stemrecht.

Het is duidelijk dat deze bestuursmeerderheid heel wat over heeft om het Melse ruimtelijke beleid te sturen en bij te sturen waar zij dit nodig vinden of waar het hen gevraagd wordt.

sp.a Melle volgt dit verder op.