Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

Overstijgt Corona Melse politiek of niet?

De Coronacrisis treft elke maatschappij wereldwijd. Door de nooit eerder geziene sociale en economische impact wordt deze pandemie regelmatig vergeleken met een naoorlogse periode, omdat de heropstart van onze maatschappij van iedereen heel wat inspanning, begrip en solidariteit vergt.

Rekening houdend met de Coronarichtlijnen vergaderden de fractievoorzitters van alle Melse politieke partijen, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester sinds einde april twee keer om samen naar ondersteunende maatregelen te zoeken. Maatregelen die zowel de middenstand, het verenigingsleven als de kwetsbare Mellenaar moeten ondersteunen in en na deze Coronaperiode. Sp.a Melle vindt dat dergelijke bespreking de partijpolitiek moet overstijgen en heeft hier dan ook zijn volle medewerking en inbreng aan verleend.

Voor sp.a is het evenwel duidelijk: deze ondersteuningsmaatregelen zijn niet alleen dringend en noodzakelijk, maar moeten ook de groepen/individuen bereiken, die daadwerkelijk werden getroffen door de Coronacrisis. De inbreng van de gemeentelijke adviesraden is hierin volgens ons noodzakelijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat er Mellenaars, verenigingen of zelfstandigen worden ondersteund, die niet werden getroffen. De besprekingen werden over de partijgrenzen heen gevoerd en leidden tot meer dan 20 voorstellen van ondersteuningsmaatregelen, die zullen worden vastgelegd in de gemeenteraad van juni.

sp.a vroeg om de adviesraden bij deze besprekingen te betrekken, maar de bestuursmeerderheid ging niet in op onze suggestie. Nochtans zou de inbreng van alle adviesraden (i.c. vertegenwoordigers van alle Melse groepen en verenigingen) een meerwaarde zijn. sp.a heeft bedenkingen bij enkele maatregelen (zie hieronder). Als de bestuursmeerderheid het advies of de suggesties niet vraagt aan de adviesraden, dan vragen wij dit graag, maar ook aan u als Mellenaar!

Wij kijken uit naar uw reacties of vragen via info@spa-melle.be

Voorstel ondersteuningsmaatregelen Corona

 1. Foorreizigers en ambulante handel dienen geen standplaatsvergoedingen te betalen in 2020.

 2. Marktkramers: idem als foorreizigers en ambulante handel en terugbetaling standplaatsvergoedingen voor de weken dat ze niet konden aanwezig zijn (beslissing alleen met betrekking tot inname van openbaar domein).

 3. Kermiscomités en wijkkermiscomités krijgen gemaakte kosten terugbetaald, mits verantwoordingsstukken, tot een maximumbedrag van hun jaarlijkse toelage. Vzw Sport en Nering krijgt de toelage voor zover er een wielerwedstrijd plaatsvindt, wat niet het geval is in 2020. Uitbetaling slechts in 2021 als koers effectief doorgaat!

 4. Verenigingen aangesloten bij een adviesraad mogen éénmaal gratis gebruikmaken van een zaal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum en dit tot en met 31 december 2022. Een vereniging die al eerder dergelijke toelating werd toegekend krijgt er dus één gratis gebruik bovenop

 5. Kwijtschelding van de huurgelden voor het gebruik van alle gemeentelijke infrastructuur (Pontstraat, Kouterslag, ...) tijdens de periode van verplichte sluiting.

 6. Stimulering van de lokale handel en verhoging van de koopkracht via een coronabon/speciale Mellebon (2x bon van 10 euro voor ieder Mels gezin dat gemeentelijke belasting betaalt, omnio-statuten en steungenieters OCMW) geldig tot eind 2021. Overmaking tesamen met aanslagbiljet gemeentelijke belasting. Deze bonnen kunnen ook gedeponeerd worden in een urne in het gemeentehuis ter overmaking aan OCMW die ervoor zorgt dat ze bij hulpbehoevenden terechtkomen. Iedereen kan ze natuurlijk ook zelf aan iemand anders doorgeven. Deelname door alle zelfstandige middenstanders uitgezonderd zij die te kennen geven niet te willen meedoen. Reactie sp.a: waarom aan alle Mellenaars? Niet elke Mellenaar werd financieel getroffen. Dat de mensen die het financieel moeilijker hebben, wel getroffen zijn, is evident (OCMW-cliënteel, IGO vanaf 65 jarigen en verhoogde tegemoetkoming minder dan 65 jaar). Ook de LEM was geen uitgesproken voorstander van deze maatregel en vroeg ondersteuning qua promotie (affiches, banners, koopzondagen, braderij, avondmarkten, ...)

 7. De MIB van juni wordt speciaal gewijd aan de Melse zelfstandige middenstander. Een tweede editie wordt gepland in het najaar. Voorstel om maandelijks één of meer bladzijden voor te behouden in de MIB. Reactie sp.a: De extra katern of pagina’s is een goed voorstel, maar zou best dienen om zowel zelfstandigen als verenigingen hun werking periodiek te promoten

 8. Toesturing AGB en ABB aanslagbiljet in december 2020 en betaling uiterlijk eind februari 2021.

 9. Iedere Mellenaar vanaf 12 jaar krijgt gratis een stoffen herbruikbaar mondmasker.

 10. Plaatsen van desinfectiepalen in gemeentelijke gebouwen. Reactie sp.a : hadden deze er niet al lang moeten staan?

 11. Verenigingen informeren dat ze geld kunnen teruggestort krijgen als ze er nu reeds voor opteren om een later geplande activiteit niet te laten doorgaan.

 12. Meer sensibilisering in de winkels (te weinig respecteren van maatregelen) via affiche (affiche FOD Economie).

 13. Geen wijziging steun aan sportclubs in 2020 (uitbetaling na indienen jaarlijkse aangiften). Reactie sp.a: Wordt er nu gestemd over een ondersteuningsmaatregel die we niet gaan nemen?

 14. Geen bevraging meer aan adviesraden ivm ondersteunende maatregelen. Reactie sp.a: De inbreng van een adviesraad zal een absolute meerwaarde zijn. Het maakt het besprekingsproces langer maar zal leiden tot een beter resultaat.

 15. Brochure met OCMW-dienstverlening maken. Reactie sp.a: werd nog niet uitgevoerd maw timing is in deze zeer belangrijk. Wordt deze brochure in meerdere talen opgesteld?

 16. Nood aan een middenstandsorganisatie (eventueel via nieuwe vzw op termijn), naast de LEM die een adviesfunctie heeft.

 17. De gemeente stelt zich soepel op bij aanvraagprocedures in het kader van economische activiteiten.

 18. 200 euro Mellebons per activiteit aan wijk/straatcomités blijven behouden tot activiteit kan plaatsvinden.

 19. Openstaande facturen vanaf 14 maart 2020 bij de gemeente en OCMW nu niet actief invorderen (uitstel betaling tot eind oktober dit jaar).

 20. Voorstellen van het OCMW bij ontvangst nieuwe inwoners op gemeentehuis.

 21. Voorstel om op de website van de gemeente een link naar de website van de zelfstandige middenstanders te voorzien. Reactie sp.a: ook voor de lokale verenigingen?

 22. De momenteel in omloop zijnde Mellebons zijn 2 maanden langer geldig dan normaal.